zacharias papantoniou
Ouroboros
2013 - oil on canvas 130 x 130 cm.

against
2013 - oil on canvas 110 x 90 cm.

gaurdianaut
2013 - oil on canvas 110 x 90 cm.

lotus
2013 - oil on canvas 100 x 80 cm.

illusionist
2013 - oil on canvas 100 x 110 cm.

the terrorist
2013 - oil on canvas 110 x 90 cm.


Apollo
2012 - oil on canvas 110 x 100 cm.

the trauma
2012 - oil on canvas 100 x 80 cm.

make out
2012 - oil on canvas 100 x 80 cm.

a moment ahead
2012 - oil on canvas 110 x 100 cm.

lady of the ashes
2012 - oil on canvas 100 x 110 cm.

the cross
2011 - 2012 - oil on canvas 100 x 80 cm.

the step
2009 - 2012 - oil on canvas 178 x 160 cm.

myth
2012 - oil on canvas 60 x 50 cm.

Salome
2011 - 2012 - oil on canvas 100 x 80 cm.

ludwicious
2011 - 2012 - oil on canvas 100 x 80 cm.

the Prometheans
2011 - oil on canvas 100 x 190 cm.

the Romantic
2010 - 2011 - oil on canvas 85,5 x 70 cm.


duality
2010 - 2011 - oil on canvas 60 x 50 cm.

goodmornings
2010 - 2011 - oil on canvas 100 x 80 cm.

red sea
2010 - 2011 - oil on canvas 80 x 100 cm.

vincentia
2010 - 2011 - oil on canvas 100 x 80 cm.

ventalia
2008 (-2010) - oil on canvas 120 x 91,5 cm.


archer
2009 - oil on canvas 132 x 132 cm.

Kronos
2009 - oil on canvas 188 x 130 cm.

kindred worlds
2009 - oil on canvas 132 x 185 cm.

dear i
2009 - oil on canvas 61 x 46 cm.

refraction
2009 - oil on canvas 61 x 46 cm.

scroll
2007 - 2008 - oil on canvas 183 x 487 cm.

struct
2009 - oil on canvas 173 x 173 cm.

tell-tale
2009 - oil on canvas 228 x 228 cm.

artist stating
2008 - oil on canvas 76 x 60 cm.